O škole

  Súkromné bilingválne gymnázium v Ružomberku

  Súkromné bilingválne gymnázium je stredná škola s dĺžkou štúdia 5 rokov. Prvý alebo tzv. nultý ročník je zameraný na vyrovnanie vedomostí jednotlivých študentov a tiež na ich plynulé začlenenie sa do bilingválnej (dvojjazyčnej) výučby. Hlavnou výhodou bilingválneho štúdia v je, že študenti získajú aj  znalosť cudzieho jazyka na takej úrovni, na ktorú by sa štandardnou výučbou nedostali.

  Projekt Basic Camp - v celom prvom vyučovacom týždni sa pre žiakov prvého ročníka organizuje zážitková forma vyučovania mimo školy. Je zameraný na postupné zoznamovanie sa s anglickým jazykom ako aj na spoznávanie nových spolužiakov, pedagógov a zahraničných lektorov.

  Škola je zameraná na individuálny prístup k vzdelávaniu žiakov, tzn. menej študentov v triedach, čo napomáha k ich efektívnejšiemu nadobúdaniu poznatkov a vedomostí. Ku kvalitnému vzdelaniu prispieva aj moderné materiálno-technické vybavenie školy a zážitkové vyučovanie. Tento druh vyučovania je zameraný na všeobecný prehľad študenta a využitie jeho vedomostí a skúseností v praxi.

  K praxi výrazne dopomáha aj tzv. Celoškolský multiodborový projekt, do ktorého je zapojená celá škola. Projekt je vždy zameraný na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Na projekte vždy kooperuje celá škola, a to buď vo vopred určenom známom meste na Slovensku, alebo v zahraničí. Študenti naplno využívajú všetky svoje vedomosti, skúsenosti a pracujú v tímoch.

  Pridanou hodnotou školy sú predmety ako ekonomika a právo. V rámci uvedených predmetov sa študenti venujú problematike, ktorá je pre ich budúci život nevyhnutná. Získavajú všeobecný prehľad a vedomosti v oblasti financovania, podnikania, manažmentu, marketingu, riadenia a taktiež veľmi slušné základy práva. Po ich absolvovaní sú žiaci schopní nielen danú problematiku vysvetliť v dvoch jazykoch a správne jej porozumieť, ale aj následne ju aplikovať v praxi – v osobnom živote.

  Komplexnosť vzdelania dopĺňajú bilingválne predmety, vďaka ktorým je  študentom umožnené rozprávať o viacerých témach v dvoch jazykoch.

  Absolventi školy sú v oblasti anglického jazyka edukovaní na úrovni C1, najvyššej možnej na SK,  v rámci ktorej získajú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. K spomínanej úrovni napomáhajú viaceré predmety zamerané na anglický jazyk ale aj bilingválne, či doplnkové predmety, v ktorých ide o všeobecný prehľad v oboch jazykoch.

  Zahraniční lektori pochádzajúci z Ameriky, Veľkej Británie, Nemecka či Ruska sú neodmysliteľnou súčasťou bilingválneho vzdelávania na tejto škole.

  Internát je pre študentov k dispozícií v centre mesta Ružomberok, cca 15 minút pomalej chôdze od školy.

   

  Čo o škole napísali naši študenti?

  Naša škola patrí medzi najmenšie školy na Slovensku, čo je veľkou výhodou z hľadiska dostatku času, ktorý môže byť aj jednotlivo venovaný študentom. Ak sa chcete o našej škole dozvedieť viac, prečítajte si tento krátky článok, ktorý sme si pre Vás pripravili...

  Prečo sme sa rozhodli pre túto školu?

  S: Táto škola ma zaujala, pretože som sa vždy chcela naučiť rozprávať po anglicky a na našej základnej škole som takú možnosť nemala. Dozvedela som sa, že na túto školu som mohla ísť aj s tým, že som po anglicky dobre nevedela a chcela som sa ANJ naučiť.

  P: Zaujala ma najprv prezentácia tejto školy, kedy prišli študentky školy na moju základnú školu a začali hovoriť, čo všetko škola ponúka. Najviac ma zaujali výmenné pobyty, spoločné výlety a hlavne ochotný prístup profesorov k žiakom.

  R: Túto školu som si vybrala z dôvodu menšej veľkosti, vďaka ktorej sa profesori dostatočne venujú každému študentovi . Keď som sa dozvedela, že škola má aj zahraničných lektorov, mojou prioritou bolo študovať práve na tejto škole.

  Čím sa podľa nás odlišuje táto škola od ostatných?

  S: Ja si myslím, že táto škola sa odlišuje od ostatných tým, že poskytuje študentom zahraničné výlety a výmenné pobyty do anglicky hovoriacich krajín. Taktiež podporuje študentov študovať v zahraničí od 3 mesiacov až na rok. Máme v škole predmety ako Ekonomika Právo, ktoré na iných gymnáziách nie sú.

  P: Veľmi sa mi tu páčia vzťahy  medzi študentmi vyšších a nižších ročníkov a profesormi. Profesori nás nevystavujú veľkému nátlaku a chápu naše potreby, aj keď učiva je dosť. Vždy sa nám profesor snaží vysvetliť dané učivo čo najlepšie . Vidno snahu z každej strany. Náš najlepší zážitok bol Basic Camp. Spoznali sme tam našich spolužiakov a profesorky. Boli tam super animátori a robili sme aktivity na zjednotenie našej triedy.

  R: Na tejto škole sa mi páči to, že študenti nosia uniformy. Páči sa mi že všetci sme si rovnocenní a tak nie je na našej škole šikana a rozdiely. Keď som sa dozvedela o tejto škole, myslela som si, že sem nebudem môcť chodiť kvôli dochádzaniu. Potom som zistila, že môžem bývať na internáte, na ktorom som so spolužiačkami a pomáhame si ohľadom školy, našla som tam aj nových kamarátov.

  Ako prebiehajú naše vyučovacie hodiny?

  R,P,S:  Vyučovacie hodiny prebiehajú v angličtine aj v slovenčine. Prváci majú 11 hodín angličtiny do týždňa, na ktorých sa preberajú aj témy potrebné pre maturitu. Ako sme spomínali máme aj zahraničných lektorov z Ameriky a Veľkej Británie. Okrem klasických hodín máme aj zážitkové hodiny, na ktorých to nemáme len tabuli ale vidíme učivo aj v praxi.

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
   Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
  • 044 / 4 300 900

  Fotogaléria