Navigácia

Navigácia

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Prijímacie konanie 2020

   Otázky ohľadom prijímacieho konania Vás poprosíme zasielať na emailovú adresu: katarina.p.pavleova@gmail.com

   PRIJÍMACIE KONANIE 2020

   Prijímanie do prvého ročníka bilingválneho štúdia v šk.roku 2019/2020

    

   19. marca 2020               -    termín prijímacieho konania

   20. marca 2020   -    zápis na štúdium po prijímacom konaní

    

   Predpoklady pre uchádzača

   Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa §16,ods.3,písm.a), teda prvý stupeň ZŠ a v školskom roku 2019/2020 úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie v tomto konaní je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

    

   Podmienky školy pre prijatie uchádzača:

   a)      Uchádzač spĺňa vyššie uvedené podmienky podania prihlášky na štúdium.

   b)      Uchádzač sa zúčastní skúšky na overenie špeciálnych vedomostí a zručností, formou testu.

   c)      Uchádzač, počas štúdia na ZŠ nemal zníženú známku zo správania na koncoročnom vysvedčení a počas štúdia na ZŠ neopakoval ročník.

   d)      Výsledné poradie uchádzačov v zozname úspešnosti bude určené podľa súčtu bodov získaných za prospech a bodov získaných z testovania.

   e)      Pričom podmienkou prijatia je celkový zisk najmenej 50% bodov, z testovania.

   f)       Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa žiak uchádza. Toto ustanovenie môže byť účinné len v prípade, ak žiak nesplní podmienky prijatia určené prijímacím konaním.

   g)      V prípade cudzinca sa bude postupovať za tých istých podmienok ako u občanov SR. Podľa platnej legislatívy  môžu na stredných školách v SR študovať cudzinci, ak preukážu potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka a ďalších predmetov určených riaditeľom školy. Riaditeľ školy môže vo výnimočných prípadoch povoliť dochádzku do školy najviac na jeden rok aj cudzincovi, ktorý nepreukázal potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka.

    

    

   Predmety ŠVP ZŠ pre výpočet celkového priemeru[1]:

    

   1.            Slovenský jazyk a literatúra

   2.            Cudzí jazyk

   3.            Druhý cudzí jazyk (ak je)

   4.            Fyzika

   5.            Chémia

   6.            Biológia

   7.            Dejepis

   8.            Geografia

   9.            Občianska náuka

   10.          Matematika

   11.          Informatika

    

    

    

    

   A)     Body za prospech

                   Priemer:                1,00    1,40            -              50 bodov

                                                1,41  -   1,75           -              30 bodov

                                                1,76  -  2,00            -              20 bodov

                                                 Nad 2,00                -              0 bodov 

    

    

   B)     Body za testovanie

   Každý uchádzač sa zúčastní testovania na overenie špeciálnych vedomostí a schopností (talentová skúška) .

   Testovanie pozostáva z  testu všeobecných vedomostí, testu porozumenia slovenskej a anglickej terminológie, logického myslenia a testu anglickej gramatiky.

   Celkový počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za testovanie je 165 b.  Maximálny dosiahnuteľný  počet bodov z prijímacej skúšky  je 215 b.

   Uchádzač môže získať 0-50 bodov za prospech a 0-165 bodov za test overenia špeciálnych vedomostí a zručností.Túto skúšku môže vykonať na 0% až 100%, .

   Prijatí budú uchádzači, ktorí získali min 50 % úspešnosť z testovania.

    

    

   Škola v školskom roku 2019/2020 plánuje otvoriť jednu triedu bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

    

    

   Termíny konania:

   1.       Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 19.3.2020 v sídle školy v Ružomberku so začiatkom o 8:30. Testovacia časť prijímacej skúšky začne o 9:00 a bude trvať do 11:30-12:00. Výsledky budú zverejnené na webstránke školy najneskôr do 17:00.

   2.       Zápis na štúdium sa uskutoční 20.3.2020 od 9:00 v sídle školy v Ružomberku.

    

   Neprítomnosť na prijímacej skúške:
   Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi a preukáže uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 
   Za závažné dôvody sa považuje ochorenie a hospitalizácia uchádzača, úmrtie v rodine, ochorenie alebo hospitalizácia zákonného zástupcu ak uchádzač dlhodobo žije iba s jedným, pobyt v zahraničí.
   V prípade, že sa uchádzač uvedeným spôsobom neospravedlní, škola k nemu bude pristupovať, ako keby nemal záujem o štúdium.

    

   ZÁPIS NA ŠTÚDIUM:
   Zápis na štúdium sa uskutoční dňa 20.3.2020 od 9:00. Každý uchádzač, ktorý splní podmienky prijatia má právo zapísať sa na štúdium. V deň zápisu je potrebné uhradiť zápisný poplatok a zároveň budú úspešným uchádzačom vydané rozhodnutia o prijatí do vlastných rúk. Zaplatený zápisný poplatok sa nevracia.

    

   Na zápis je potrebné si priniesť:

   1. Občiansky preukaz, resp. rodný list*
   2. Zápisný lístok (vydáva základná škola, v zmysle §68, ods.3) zákona č.245/2008Z.z.)
   3. Zápisný poplatok pre školský rok 2019/2020 vo výške 300€
   4. Modré pero
   5. Osobný dotazník s fotografiou – vyplnený (zverejnený v časti dokumenty na stiahnutie  -  www.bilingvalne-gymnazium.sk)

   *Dôležité upozornenie: Ak má uchádzač menej ako 15 rokov veku najneskôr v deň konania zápisu, musí sa dostaviť so zákonným zástupcom.

    

   Neúčasť na zápise:
   Uchádzač, ktorý sa nezúčastní na zápise, stráca poradie v zozname prijatých uchádzačov a jeho miesto bude posunuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium. V prípade, že po vykonaní zápisu všetkých úspešných uchádzačov zostane voľné miesto, môže byť zapísaný aj uchádzač, ktorý sa v riadnom termíne zápisu nezapísal. 
   V prípade, že sa uchádzač nemôže dostaviť na zápis, môže splnomocniť tretiu osobu pre vykonanie zápisu, takéto splnomocnenie musí byť úradne overené.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   V Ružomberku 15.1.2020.

   JUDr. Ing. Alena Hrivnáková

   riaditeľka školy

    

    

   [1] Výpočet sa vykoná sčítaním hodnôt koncoročných známok uvedených predmetov v predchádzajúcom roku s hodnotami polročných známok súčasného školského roka, tento súčet sa následne vydelí počtom sčítaných hodnôt

    

  • Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2020 Vám praje SBG

  • DOD 2019 - rozvrh

   Milé dámy, vážený páni,

   s radosťou Vás pozývame na dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia na našej škole (Bystrická cesta 174/5,Ružomberok). Privítame Vás kedykoľvek v časovom rozmedzí od 8:00 do 13:00, v pondelok - 09.12.2019, v utorok - 10.12.2019 a v stredu - 11.12.2019.

    

  • SBG - Write an essay - súťaž našej školy

   Radi by sme Vás oboznámili so súťažou, ktorú organizuje naša škola.

   Do súťaže s názvom SBG - Write an essay sa môžeš zapojiť napísaním eseje v anglickom jazyku na témy, ktoré sú uvedené spolu s kategóriami v štatúte súťaže, ten nájdeš nižšie ↓↓↓

   Súťaž je určená pre študentov 5. - 9. ročníka základných škôl.

   Môžeš vyhrať zaujímavé ceny od sponzorov súťaže, ktorými sú Martinus, Orange, Katarína Pavleová - fotograf, Súkromná stredná odborná škola podnikania v Ružomberku a tiež Súkromné bilingválne gymnázium v Ružomberku.

   S napísanou esejou vyplníš registračný formulár, ktorý sa nachádza v tomto linku: https://forms.gle/uHhNuTGoof5nSA1t5 a súťažný príspevok zašleš na mailovú adresu: sbg.sutaz@gmail.com

   Do predmetu mailu uvedieš: meno a priezvisko_názov školy, mesto_ročník (príklad: Jozef Porubský_ZŠ Jarabá, Nitra_7.ročník)

   Veľmi sa tešíme na príspevky z Tvojej školy.

  • DOD 2019

   Zoznámte sa s možnosťami bilingválneho štúdia na Bilingválnom gymnáziu v Ružomberku.

  • BASIC CAMP 2019

   TERMÍN:

   5 dňové sústredenie od 2.9.2019 do 6.9.2019 v penzióne ZIVKA v Závažnej Porube (www.zivka.sk)

   Odchod z Ružomberka je v pondelok 02.09.2019 o 7:52 (7:30 žel. stanica)

   Príchod do Ružomberka je v piatok 06.09.2019 o 14:15 (žel. stanica)

    

   Kontaktná osoba: Bc. Barbora Protušová - 0915 637 708.

    

   !!! V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom basic campu, prosíme kontaktovať školu prostredníctvom mailovej adresy: sgymdk@centrum.sk do 1.9.2019 !!!

    

   ÚHRADA: z dôvodu zálohovej platby je potrebné, aby rodičia uhradili poplatok za účasť najneskôr do 15.08.2019 na uvedený účet a súčasne poslali, resp. doručili záväznú prihlášku. Prijatím úhrady sa žiak prihlasuje na Basic Camp. V prípade prerušenia organizácie akcie, škola rodičom uhradený poplatok bezodkladne vráti.

    

    

  • MATURITA 2019

   Termín EČ a PFIČ MS 2019

    

    12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra 

   13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

    14. marec 2019 (štvrtok) – matematika

   Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 03. až 06. septembra 2019.

   Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

   Podrobné údaje o maturitnej skúške 2019 sú zverejnené na webových stránkach NÚCEM www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk. 

   CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

    Slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), ukrajinský jazyk a literatúra (UJL) Trvanie EČ MS: 100 minút Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou Trvanie PFIČ MS: 150 minút Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

   Anglický jazyk (AJB1), francúzsky jazyk (FJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk (RJB1), španielsky jazyk (SJB1) a taliansky jazyk (TJB1) Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

   Trvanie EČ MS: 100 minút Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou Trvanie PFIČ MS: 60 minút Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

   Anglický jazyk (AJC1), francúzsky jazyk (FJC1), nemecký jazyk (NJC1), ruský jazyk (RJC1), španielsky jazyk (SJC1) a taliansky jazyk (TJC1) Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

   Trvanie EČ MS: 150 minút Formát úloh: 64 úloh s výberom odpovede, 26 úloh s krátkou odpoveďou Trvanie PFIČ MS: 90 minút Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou, ktorého súčasťou môžu byť aj obrázky, tabuľky, grafy alebo doplnkový sprievodný text)

   Matematika (MAT)

    Trvanie EČ MS: 150 minút Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

   Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2019/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2019.

    

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • Termín prijímacích skúšok šk.rok 2019/2020

   Oznamujeme všetkým uchádzačom o bilingválne štúdium, že dňa 18.3.2019 (pondelok) sa v sídle školy na ul. Bystrická cesta 174/5 v Ružomberku uskutočnia prijímacie skúšky.

   Začiatok skúšky je o 9:00.

   Skúška pozostáva z testu všeobecných vedomostí, zameraných na overenie talentu uchádzača pre bilingválne vzdelávanie.Test trvá 90 minút a  obsahuje úlohy s možnosťou výberu správnej odpovede, prípadne úlohy s krátkou odpoveďou.

   Test zo slovenského a anglického jazyka v trvaní 30 minút. Test obsahuje úlohy z oblasti literatúry a praktického jazyka.

   Každému uchádzačovi bude zaslaná pozvánka s ďalšími informáciami písomne, najneskôr 5 dní pred dňom konania skúšky.

    

   Podrobné podmienky prijatia na štúdium

   Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa §16,ods.3,písm.a), (prvý stupeň ZŠ) a v príslušnom školskom roku (2018/2019) úspešne ukončil ôsmy alebo deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16,ods.3,písm.b), (druhý stupeň ZS, alebo prvý ročník 5 ročného vzdelávacieho programu) a splnil podmienky prijímacieho konania (§63, ods.1).

   Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

    

   Podmienky školy pre prijatie uchádzača:

   1. Ak má uchádzač priemer známok z predmetov ŠVP (okrem výchovných predmetov) v rozmedzí od 1,00 do 1,75 bude prijatý bez prijímacích skúšok. Priemer bude vypočítaný zo známok na koncoročnom vysvedčení predchádzajúcich dvoch rokov a zo známok v prvom polroku školského roka v ktorom sa žiak hlási na štúdium.
   2. Uchádzač, ktorého priemer známok je iný ako v predchádzajúcom bode sa zúčastní skúšky na overenie vedomostí pre zvládnutie štúdia, formou testu. (podrobnosti určí prijímacia komisia).
   3. Uchádzač, ktorý mal počas štúdia na ZŠ zníženú známku zo správania na koncoročnom vysvedčení, nebude na štúdium prijatí.
   4. Uchádzač, ktorý počas štúdia na ZŠ opakoval ročník, nebude na štúdium prijatí.
   5. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Toto ustanovenie bude účinné len v prípade, ak žiak nesplní podmienky prijatia určené pre prijímaciu skúšku.

    

   Predmety ŠVP ZŠ pre výpočet priemeru:

   1. Slovenský jazyk a literatúra
   2. Prvý cudzí jazyk
   3. Druhý cudzí jazyk
   4. Fyzika
   5. Chémia
   6. Biológia
   7. Dejepis
   8. Geografia
   9. Občianska náuka
   10. Matematika
   11. Informatika

    

   Výpočet sa vykoná sčítaním hodnôt koncoročných známok uvedených predmetov v predchádzajúcom roku s hodnotami polročných známok súčasného školského roka, tento súčet sa následne vydelí počtom sčítaných hodnôt.

    

   Stanovenie poradia uchádzačov:

               Maximálny dosiahnuteľný počet bodov je 130. Uchádzač môže získať 50 bodov za prospech a 50 za test overenia špeciálnych vedomostí a zručností, 30 za test slovenského a anglického jazyka.

   1. Body za prospech

   Uchádzač s priemerom známok (viď vyššie) medzi 1,00 až 1,75 získa 50 bodov. Uchádzač s priemerom 2,75 a menej, nezíska žiadne body (t.j. 0 bodov). Uchádzačom s priemerom medzi 1,75 až 2,75 budú body rozdelené pomerne (po prepočte 0,5 bodu za každú stotinu priemeru nad 2,75).

    

   1. Body za test

   Každý uchádzač sa zúčastní testu overenia špeciálnych vedomostí a schopností (talentová skúška). Túto skúšku môže vykonať na 0% až 100%, pričom body budú pridelené po prepočte 0,5 bodu za každé percento úspešnosti.

    

   Prijímacie konanie

   1. Prijímacie konanie sa uskutoční v určenom dni (podľa harmonogramu)  sídle školy v Ružomberku so začiatkom o 8:30. Prijímacia skúška začne o 9:00 a bude trvať do 11:00. Výsledky budú zverejnené na webstránke školy  medzi 14:00 až 15:00.
   2. Prijímacej skúšky sa zúčastní každý uchádzač o štúdium na strednej škole, pričom uchádzač s priemerom známok do 1,75, bude prijatý bez ohľadu na výsledok prijímacej skúšky. Všetci ďalší uchádzači sa zúčastnia prijímacej skúšky zameranej na overenie špeciálnych schopností pre zvládnutie bilingválneho štúdia. Test bude vyhotovený ako psychotest, ostatné s doplnením pero krížik.

    

   Prijatie a zápis na štúdium

   Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

   Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

   Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

   Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa súkromnej strednej školy môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

   Riaditeľ strednej školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača uchádzačovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý vzdelával uchádzača v predmete prijímacej skúšky na základnej škole.

    

   Zápis sa uskutoční v určenom dni 19.3.2019 od  9:00 v budove školy.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

    

    

   v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

    

   Vážení rodičia/ plnoletí žiaci

   chceli by sme Vás informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana osobných údajov je pre našu školu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

    

   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY

   Názov:

   SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM

   Sídlo:

   Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok

   IČO:

   42072042

   Kontakt:

   +421444 300 900, sgymdk@centrum.sk

   Zodpovedná osoba:

   JUDr. Ing. Alena Hrivnáková, sgymdk@centrum.sk

    

   ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   1. Riadenie výchovno-vzdelávacích procesov vrátane vedenia pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy v súlade a v rozsahu príslušných predpisov najmä školského zákona č. 245/2008 Z.z.
   2. Zverejňovanie fotografií a videí žiakov zo školských podujatí na webovom sídle školy alebo v budove školy (chodby, vestibuly, nástenky) vrátane uvedenia mena, priezviska, triedy a názovu školy žiaka.
   3. Zverejňovanie úspechov žiakov z rôznych podujatí alebo súťaží na webovom sídle školy, príp. na webovom sídle MŠVVaŠ SR vrátane uvedenia mena, priezviska, triedy a názovu školy žiaka.
   4. Zverejňovanie oznamov a informačných materiálov na webovom sídle školy vrátane uvedenia mena, priezviska, triedy a názovu školy žiaka.

    

   PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   • Pre účel č. 1:

   podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností školy/prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, ide najmä o:

   - zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

   - zákon č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

   - zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

   - zákon č.597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení;

   - zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  ich vykonávacie právne predpisy.

   • Pre účel č. 2 až 4:

   podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR - súhlas zákonného zástupcu žiaka ako dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

    

    

    

   KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Podľa § 11 ods. 6 školského zákona majú školy právo získavať a spracúvať osobné údaje:

   a) o žiakoch v rozsahu:

   1. meno a priezvisko,
   2. dátum a miesto narodenia,
   3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
   4. rodné číslo,
   5. štátna príslušnosť,
   6. národnosť,
   7. fyzického zdravia a duševného zdravia,
   8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,

   b) o identifikácii zákonných zástupcov žiaka v rozsahu

   1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
   2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

   Na základe súhlasu zákonného zástupcu žiaka sa spracúvajú aj:

   fotografie, videozáznamy, výsledky rôznych súťaží a správy z kultúrnych a spoločenských podujatí.

   Uvedené osobné údaje majú prevažne charakter tzv. bežných osobných údajov, okrem údajov týkajúcich sa fyzického a duševného zdravia, ktoré majú charakter tzv. osobitnej kategórie osobných údajov podľa čl. 9 GDPR.

    

   KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN

   Osobné údaje žiaka môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté nasledujúcim subjektom:

   • Orgány štátnej správy  a územnej samosprávy (napr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Okresný úrad odbor školstva) za kontrolným účelom a účelom financovania školy.
   • Zriaďovateľ školy za účelom riadenia a kontroly výchovnovzdelávacích procesov.
   • Štatistický úrad Slovenskej republiky za účelom oznamovania údajov pre štatistické účely.
   • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny za účelom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
   • Štátna školská inšpekcia za účelom kontroly výchovnovzdelávacích procesov školy.
   • Organizácie sprostredkujúce kultúrne, spoločenské a športové podujatia za účelom zabezpečenia podujatia a prípadne aj poskytnutie kultúrnych poukazov.
   • Prepravné a poisťovacie spoločnosti za účelom organizovania výletov a kultúrnych podujatí.
   • Externá firma poskytujúca pre nás IT servis/údržbu aplikáciám pre elektronickú agendu školy.

    

   PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

   Nie je a ani sa nezamýšľa.

    

   DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Po uplynutí lehoty uloženia podľa druhu registratúrneho záznamu, ktorá je uvedená registratúrnom pláne školy ako napr.:

   Výchovno - vzdelávací proces

   Triedna kniha

   10 rokov

   Triedny výkaz

   60 rokov (od narodenia)

   Katalógový list žiaka

   60 rokov (od narodenia)

   Galéria úspechov školy

    

   5 rokov

   Žiacke veci

   Osobný spis žiaka

   10 rokov

   Klasifikácia prospechu a správania žiakov

   5 rokov

   Prijímacie konanie

   5 rokov

    

   POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

   V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

   • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
   • právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
   • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
   • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
   • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
   • právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,
   • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

   Svoje práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa  alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

    

   POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

   V prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to osobne alebo  zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

    

   POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Poskytnutie osobných údajov pre účely vedenia zákonom určenej pedagogickej a ďalšej dokumentácie v rozsahu príslušných právnych predpisov, najmä § 11 ods. 6 školského zákona je zákonnou povinnosťou. Následkom ich neposkytnutia môže byť, že škola nebude môcť danému žiakovi riadne poskytovať výchovno-vzdelávacie procesy.

   Poskytnutie ostatných osobných údajov ako napr. fotografie, spracúvaných na základe súhlasu je dobrovoľné. Neposkytnutie súhlasu, nebude mať pre Vás žiadne následky.

    

   AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE NIE JE

   Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

    

   INFORMÁCIE O ZDROJI, Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE

   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytne zákonný zástupca žiaka a nepoužíva informácie pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.

    

    

  • Podanie prihlášky na štúdium 2019/2020

   Všetkým žiakom ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ oznamujeme, že prihlášku na štúdium môžu podať do konca mesiaca február 2019, prostredníctvom základnej školy alebo aj osobne priamo v škole. Nezabudnite, že ôsmak sa môže hlásiť len na bilingválnu strednú školu. Deviatak podaním prihlášky získa okrem dvoch termínov v máji, ďalší (tretí) termín v našom talentovom kole prijímacích skúšok.

  Novinky

  Kontakt

  • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
   Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
  • 044 / 4 300 900

  Fotogaléria