Výchovné poradenstvo a KOOP

  Výchovným poradcom na našej škole je PaedDr. Miroslav Vretenár (aprobácia:  biológia - chémia)

  Konzultačné hodiny:
  pondelok 12:00 - 14:00 h
  Ak Vám tento termín nevyhovuje, dohodnite si iný deň, a hodinu.

  Mob.: 0905 920 402
  E-mail: 
  mmiros12@gmail.com

   

  Činnosť výchovného poradcu

        Náplňou činnosti výchovného poradcu je školské poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového vývinu žiakov.

   

  Úlohy výchovného poradcu:

  • zabezpečovať poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania informačnou, koordinačnou a metodickou formou

  • podieľať sa na optimalizácii a humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu formou intervenčných aktivít (napr. prednášky, besedy, výcvikové programy...),

  • aplikácia humanistických princípov do výchovno-vzdelávacieho procesu a medziľudských vzťahov v škole,

  • spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi, rôznymi inštitúciami (CPPPaP,  lekármi, predstaviteľmi vysokých škôl, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.

   

  Úlohy vo vzťahu k žiakom:

  • podieľať sa na utváraní všestranne rozvinutej osobnosti žiakov v procese výchovy a vzdelávania,  

  • zabezpečovať osvetovo-preventívne aktivity, zabezpečovať besedy na rôzne témy (podľa aktuálnej potreby),

  • vo všetkých ročníkoch sa zameriavať na žiakov s problémami v učení, správaní, koordinovať pomoc žiakom,

  • poskytovanie poradenstva žiakom s rôznymi problémami,

  • pomoc pri výbere voliteľných predmetov a výbere vysokej školy,

  • realizovať individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi a ich rodičmi, navrhovať opatrenia,

  • osobitnú pozornosť venovať prevencii šikanovania a iných sociálno-patologických javoch,

  • zabezpečovať, aby bol dodržaný individuálny prístup ku každému žiakovi, aby neboli porušované jeho morálne a etické práva a slobody,

  • v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa monitorovať správanie detí a ich zmeny, v prípade oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobného vývinu zabezpečiť ich ochranu,

   

  Úlohy vo vzťahu k učiteľom:

  • poskytovať metodickú pomoc učiteľom v otázkach výchovného a kariérneho poradenstva,

  • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri zabezpečení systematickej starostlivosti o problémových žiakov, podchytiť a sledovať zaostávajúcich a neprospievajúcich žiakov, pomôcť im riešiť problémové situácie,

  • získavať spätnú väzbu od triednych učiteľov o aktuálnych požiadavkach a potrebách žiakov v oblasti výchovného a kariérneho poradenstva,

  • spolupracovať s triednymi učiteľmi a venovať sa prevencii a riešeniu problémov, koordinovať preventívne  a výchovné postupy,

   

  Úlohy vo vzťahu k rodičom:

  • poskytovať metodickú pomoc rodičom v otázkach výchovného a kariérneho poradenstva,

  • v prípade potreby sprostredkovať odbornú poradenskú pomoc,

  • dbať, aby sa rodičia včas dozvedeli o problémoch svojho dieťaťa.

   

  Dôležité informácie

  o vysokých školách v SR:

  www.portalvs.sk
  zoznam VŠ podľa zamerania a podľa lokality VŠ
  www.univerzita.net
  informácie o web stránkach univerzít, info o kritériách na prijímacie pohovory                                                                                                    
  www.iedu.sk
  informácie o VŠ a ich absolventoch

  www.prihlaskavs.sk
  prihláška na vysokú školu

   

  o vysokých školách v ČR:
  www.vysokeskoly.cz
  www.navigatorka.cz
  zoznam vysokých škôl

  www.scio.cz
  niektoré VŠ v ČR namiesto klasických pohovorov konajú testy študijných predpokladov, ktoré môžete absolvovať aj na Slovensku...

  o poradenských zariadeniach:

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Ružomberku

  I. Houdeka 2351, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/ 434 26 34

  Linka dôvery (pre deti aj rodičov) http://www.linkadeti.sk

  Linka detskej istoty (bezplatná) - tel.: 0820 112 112 www.zodpovedne.sk

  Internetové linky dôvery:  https://ipcko.sk ; https://www.stalosato.sk/ ; http://nenormalne.sk/

  linka detskej istoty http://www.ldi.sk ; online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk ;

  psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/

   

   

  Koordinátor prevencie

  Koordinátor prevencie na našej škole je PaedDr. Miroslav Vretenár (aprobácia:  biológia - chémia)

  Jedná sa o zdvojenú funkciu s výchovným poradcom

  Konzultačné hodiny:
  pondelok 12:00 - 14:00 h
  Ak Vám tento termín nevyhovuje, dohodnite si iný deň, a hodinu.

  Mob.: 0905 920 402
  E-mail: 
  mmiros12@gmail.com

   

  Školský Koordinátor prevencie koordinuje primárnu prevenciu závislostí a ďalších sociálno-patologických javov v spolupráci s triednymi učiťeľmi a zamestnancami školy, koordinuje preventívne aktivity v škole, ktoré predchádzajú sociálno-patologickým javom alebo ich eliminujú.

  Školská prevencia predstavuje systém opatrení zameraných na predchádzanie a znižovanie výskytu rizikového správania u žiakov.

   

  Hlavné ciele školskej prevencie:

  • prevencia sociálno-patologických javov (závislosti, záškoláctvo, delikvencia, šikanovanie, kriminalita),

  • propagácia zdravého životného štýlu a zdravia,

  • realizácia aktivít a programov na formovanie stabilnej a dynamickej osobnosti odolnej voči sociálno-patologickým javom.

   

  Školský koordinátor prevencie je pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérovej pozícii, ktoré vysvetľuje § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

  Novinky

  Kontakt

  • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
   Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
  • 044 / 4 300 900

  Fotogaléria