Národné projekty

  1.        Národný projekt:                ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA                                   

              ITMS: 26110130546          Poskytovateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

                 Cieľ projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Strategickým cieľomnárodného     projektu je inovovať a realizovať systém meraní na úrovniškoly a na národnej úrovni v rámci nižšieho sekundárneho (ISCED 2) a vyššieho            sekundárneho vzdelávania (ISCED 3). Projekt umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na základných a stredných školách  a ovply vňovať strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na              Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií, budovať potenciál pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom               na školský vzdelávací program.

   


   

   2.           Národný projekt:                AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

                 ITMS: 26120130025         Poskytovateľ: Metodicko-pedagogické centrum

                 Cieľ projektu: Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov.

                Materiálny prínos pre školu: Interaktívna tabuľa HITACHI, projektor HITACHI

   


   

  3.            Národný projekt:                                 ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA                                                                                                            

                 ITMS: 21110120046                            Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

                 Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

                   Materiálny prínos pre školu: 20 ks tablet Samsung Galaxy Note 10.1, obaly na tablety, Interaktívna        tabuľa ActivBoard, projektor EPSON, Notebook Lenovo, WiFi router D-Link

   


   

  4.            Národný projekt:                                 MODERNÉ VZDELÁVANIE - DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNO-                                                                                               VZDELÁVACIE PREDMETY 1

                 ITMS: 26110130582                            Poskytovateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

                 Cieľ projektu: Inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Transformácia výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských základných a stredných školách umožní učiteľom flexibilne používať digitalizovaný obsah učiva a viesť hodiny vysoko interaktívnou formou. Učitelia sa zároveň aktívne podieľajú na tvorbe digitálneho obsahu predmetov, čím zhodnocujú a uchovávajú svoje praktické skúsenosti a zručnosti. Poslaním základných a stredných škôl je tiež formovať plnohodnotné osobnosti, schopné samostatného myslenia, pripravené stať sa zodpovednými a aktívnymi členmi občianskej spoločnosti. Deti a mládež majú potenciál byť hnacím motorom jej rozvoja. Z hľadiska strategického významu krajiny má vzdelávanie napĺňať aj ekonomické priority, ktoré sa v súčasnosti na Slovensku orientujú na obnovu formovania odborníkov v technológiách, energetike a zdravotníckych vedách.

                  Materiálny prínos pre školu: Interaktívna tabuľa SmartBoard, projektor HITACHI, Sada reproduktorov Genius, Notebook Lenovo.

   


   

  5.            Národný projekt:                MODERNÉ VZDELÁVANIE - DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNO-                                                                                                VZDELÁVACIE PREDMETY 2

                 ITMS: 26110130582          Poskytovateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

                 Cieľ projektu: Inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Transformácia výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských základných a stredných školách umožní učiteľom flexibilne používať digitalizovaný obsah učiva a viesť hodiny vysoko interaktívnou formou. Učitelia sa zároveň aktívne podieľajú na tvorbe digitálneho obsahu predmetov, čím zhodnocujú a uchovávajú svoje praktické skúsenosti a zručnosti. Poslaním základných a stredných škôl je tiež formovať plnohodnotné osobnosti, schopné samostatného myslenia, pripravené stať sa zodpovednými a aktívnymi členmi občianskej spoločnosti. Deti a mládež majú potenciál byť hnacím motorom jej rozvoja. Z hľadiska strategického významu krajiny má vzdelávanie napĺňať aj ekonomické priority, ktoré sa v súčasnosti na Slovensku orientujú na obnovu formovania odborníkov v technológiách, energetike a zdravotníckych vedách.

                 Materiálny prínos pre školu: Interaktívna tabuľa SmartBoard, projektor HITACHI, Sada reproduktorov Genius, Notebook Lenovo

   


   

  6.            Národný projekt:                   ZVÝŠENIE KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV TSV

                 ITMS: 26120130022             Poskytovateľ: Národné športové centrum

                 Cieľ projektu: Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na základných a stredných školách. Programy budú orientované na zážitkový spôsob výučby telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy. Učitelia budú vedení k využívaniu nových postupov vo výučbe, k zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít do procesu vzdelávania a k využívaniu inovatívnych pomôcok, čím sa telesná výchova zatraktívni pre deti a mládež a zároveň sa prehĺbi i rozšíri kvalifikácia učiteľov pre vyučovanie telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy. Súčasná generácia detí a mládeže nemá taký pozitívny vzťah k športu a pohybu, ako to bolo v minulosti. Ich záujmy sú rôzne a pre pohyb, ktorý je pre zdravie nevyhnutný ich treba oveľa viac motivovať. Tomu je potrebné prispôsobiť aj prístup pedagógov, aby so súčasnou generáciou detí a mládeže vedeli lepšie a efektívnejšie pracovať. Pedagógovia môžu nové odborné prístupy, formy, metódy výučby získavať prostredníctvom systému ďalšieho vzdelávania.

                  Materiálny prínos pre školu: 3x sada športových potrieb (Disk 4ks, Kužele, Švihadlo, Prekážka, Gumový odrážač, Fit lopta, Plavecký slíž, Slackline, Slideboard, Overball, Dyna – band, Hudobný podklad, Žinenka, Diagnostická pomôcka

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
   Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
  • 044 / 4 300 900

  Fotogaléria