Informácie o škole

  Súkromné bilingválne gymnázium je stredná škola s dĺžkou štúdia 5 rokov. Prvý alebo tzv. nultý ročník je zameraný na vyrovnanie vedomostí jednotlivých študentov a tiež na ich plynulé začlenenie sa do bilingválnej (dvojjazyčnej) výučby. Hlavnou výhodou bilingválneho štúdia v je, že študenti získajú aj  znalosť cudzieho jazyka na takej úrovni, na ktorú by sa štandardnou výučbou nedostali.

  Projekt Basic Camp - v celom prvom vyučovacom týždni sa pre žiakov prvého ročníka organizuje zážitková forma vyučovania mimo školy. Je zameraný na postupné zoznamovanie sa s anglickým jazykom ako aj na spoznávanie nových spolužiakov, pedagógov a zahraničných lektorov.

  Škola je zameraná na individuálny prístup k vzdelávaniu žiakov, tzn. menej študentov v triedach, čo napomáha k ich efektívnejšiemu nadobúdaniu poznatkov a vedomostí. Ku kvalitnému vzdelaniu prispieva aj moderné materiálno-technické vybavenie školy a zážitkové vyučovanie. Tento druh vyučovania je zameraný na všeobecný prehľad študenta a využitie jeho vedomostí a skúseností v praxi.

  K praxi výrazne dopomáha aj tzv. Celoškolský multiodborový projekt, do ktorého je zapojená celá škola. Projekt je vždy zameraný na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Na projekte vždy kooperuje celá škola, a to buď vo vopred určenom známom meste na Slovensku, alebo v zahraničí. Študenti naplno využívajú všetky svoje vedomosti, skúsenosti a pracujú v tímoch.

  Pridanou hodnotou školy sú predmety ako ekonomika a právo. V rámci uvedených predmetov sa študenti venujú problematike, ktorá je pre ich budúci život nevyhnutná. Získavajú všeobecný prehľad a vedomosti v oblasti financovania, podnikania, manažmentu, marketingu, riadenia a taktiež veľmi slušné základy práva. Po ich absolvovaní sú žiaci schopní nielen danú problematiku vysvetliť v dvoch jazykoch a správne jej porozumieť, ale aj následne ju aplikovať v praxi – v osobnom živote.

  Komplexnosť vzdelania dopĺňajú bilingválne predmety, vďaka ktorým je  študentom umožnené rozprávať o viacerých témach v dvoch jazykoch.

  Absolventi školy sú v oblasti anglického jazyka edukovaní na úrovni C1, najvyššej možnej na SK,  v rámci ktorej získajú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. K spomínanej úrovni napomáhajú viaceré predmety zamerané na anglický jazyk ale aj bilingválne, či doplnkové predmety, v ktorých ide o všeobecný prehľad v oboch jazykoch.

  Zahraniční lektori pochádzajúci z Ameriky, Veľkej Británie, Nemecka či Ruska sú neodmysliteľnou súčasťou bilingválneho vzdelávania na tejto škole.

  Internát je pre študentov k dispozícií v centre mesta Ružomberok, cca 15 minút pomalej chôdze od školy.

  Novinky

  Kontakt

  • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
   Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
  • 044 / 4 300 900

  Fotogaléria