Súkromné bilingválne gymnázium sídli na Bystrickej ceste v Ružomberku. Patrí medzi najmenšie stredné školy na Slovensku, čo so sebou prináša rôzne výhody. Jednou z nich je napr. zabezpečenie najnovších učebných pomôcok, počítačov a tabletov, vrátane ďalšieho technického vybavenia jednotlivých učební. Veľkosť našej školy tiež v značnej miere ovplyvňuje aj medziľudské vzťahy v škole, ktoré sú skôr rodinného charakteru, pričom za jeden z najväčších benefitov považujeme práve individuálny prístup pedagógov k žiakom.

  Naša škola je bilingválne gymnázium s dĺžkou štúdia 5 rokov. Vďaka nižšiemu počtu žiakov v triedach, môžeme hovoriť o veľmi dobrých vzťahoch medzi nimi navzájom, aj o individuálnom prístupe učiteľov. Triedy sú tematicky vybavené rôznymi materiálmi podľa toho, ktorý predmet sa v nich vyučuje.

  Postrehy žiakov: Na túto školu som sa chcela dostať najmä pre jej malú veľkosť. Fascinovali ma rodinné vzťahy medzi žiakmi, keď som sa prišla pozrieť na DOD. Piataci si vymieňali desiatu s prvákmi, sedeli spolu na vakoch na chodbe, rozprávali si, čo zažili cez víkend. Proste super atmosféra! Všetci sa navzájom poznáme, pomáhame si s úlohami, ale aj s radami do života :-)

  Ako prvá škola v regióne sme začali praktizovať slovensko-anglický projekt s názvom Basic Camp. Už počas prvého septembrového týždňa sa pre žiakov prvého ročníka organizuje zážitková forma vyučovania mimo školy. Basic Camp je zameraný na postupné zoznamovanie sa žiakov s anglickým jazykom, ako aj na spoznávanie nových spolužiakov, pedagógov a zahraničných lektorov.

  Postrehy žiakov: Na Basic Campe som spoznal všetkých mojich spolužiakov. Skamarátili sme sa a odvtedy si navzájom dosť pomáhame, hlavne na hodinách alebo pri výrobe projektov. S niektorými spolužiakmi sa stretávame aj po škole. Na Basicu sme robili rôzne aktivity s našimi učiteľmi a lektormi, vďaka ktorým sme sa spoznali aj s nimi. Keď sme potom prišli do školy, cítil som sa dobre, pretože som už poznal spolužiakov aj učiteľov a nemusel som sa tak ničoho báť.

  Zahraniční lektori, pochádzajúci z Ameriky a Veľkej Británie, sú neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania na tejto škole. Pre žiakov s bilingválnym zameraním je potrebné poznať rozdiel medzi anglickou a americkou angličtinou. Rovnako dôležitá je tiež komunikácia, ústna či písomná, s ľuďmi, ktorých rodným jazykom je angličtina. Sme radi, že žiakom môžeme práve týmto spôsobom pomôcť skompletizovať výučbu anglického jazyka.

   

  Postrehy žiakov: Keď som prvýkrát počula, že na tejto škole lektori vyučujú svoje predmety výlučne v anglickom jazyku, mala som trochu strach, ako s nimi budem komunikovať. Keď sme však mali prvú hodinu s Alexom (náš anglický lektor) zistila som, že sa to dá zvládnuť. Alex bol milý, snažil sa nám vysvetliť to isté aj desiatimi rôznymi spôsobmi, a keď už bol v koncoch, to, čo chcel povedať, kreslil na tabuľu :-)

   

   

  Výhodou školy je individuálny prístup k vzdelávaniu žiakov, tzn. menej študentov v triedach, čo výrazne napomáha k ich efektívnejšiemu nadobúdaniu poznatkov a vedomostí. Ku kvalitnému vzdelaniu prispieva aj moderné materiálno-technické vybavenie školy a zážitkové vyučovanie. Tento druh vyučovania je zameraný na všeobecný prehľad študenta a využitie jeho vedomostí a skúseností v praxi.

   

  Postrehy žiakov: Skoro na každom predmete skúšame rôzne zaujímavé veci z bežného života. Asi najviac sa mi páčilo, keď sme si na ekonomike mohli skúsiť založiť vlastnú firmu alebo si napísať životopis. Tiež som bola rada, keď sme si na slovenčine zahrali divadlo Ťapákovci. Sami sme si napísali texty, zohnali kostýmy a zahrali ho pred celou školou. Ešte dodnes si pamätám o čom Ťapákovci sú a asi to už ani nikdy nezabudnem.

  K praxi výrazne dopomáha aj tzv. Celoškolský multiodborový projekt, do ktorého býva zapojená celá škola. Projekt je zameraný na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Na projekte pravidelne kooperujú žiaci z celej školy, a to buď vo vopred určenom známom meste na Slovensku, alebo v zahraničí. Študenti naplno využívajú všetky svoje vedomosti a skúsenosti a pracujú v tímoch.

   

  Postrehy žiakov: Na multiodborové projekty chodievame do rôznych miest. Väčšinou aspoň 3-4 krát za rok. Najviac sa mi zatiaľ páčilo v Krakove. Našou úlohou bolo vypracovať viaceré zadania zamerané na geografiu a dejepis. Bola s nami aj sprievodkyňa, ktorá nám pomohla lepšie porozumieť histórii mesta. Povedala nám veľa zaujímavých informácií, ktoré by sme inak museli sami dlho hľadať a zisťovať. Boli to najmä také tie "pikošky" z histórie.

   

   

  Okrem bežného vyučovania sa snažíme so žiakmi aj často rozprávať, debatovať, porozumieť im alebo bližšie vysvetliť problematiku, ktorej buď nerozumejú, alebo naopak, rozvinúť tú, ktorá ich zaujíma. Na tento účel slúžia rôzne prednášky, diskusie a besedy, ktoré naša škola pravidelne organizuje. Témy bývajú rôznorodé, všetky sú však aktuálne zo života, ide o situácie, s ktorými sa aj naši študenti môžu stretnúť.

   

  Postrehy žiakov: Super bolo, keď nám prišla pani doktorka porozprávať o zdravom životnom štýle alebo keď sme mali diskusiu na tému kyberšikana. Každý sme sa mohli vyjadriť, porozprávali sme sa o tom navzájom ako celá škola. Som naozaj rada, že keďže sa všetci dobre poznáme, aj vďaka takýmto rozhovorom k tomu nedochádza.

   

   

  Pridanou hodnotou školy sú predmety ako ekonomika a právo. V rámci uvedených predmetov sa študenti venujú problematike, ktorá je pre ich budúci život nevyhnutná. Získavajú všeobecný prehľad a vedomosti v oblasti financovania, podnikania, manažmentu, marketingu, riadenia a taktiež veľmi slušné základy práva. Po ich absolvovaní sú žiaci schopní nielen danú problematiku vysvetliť v dvoch jazykoch a správne jej porozumieť, ale aj následne ju aplikovať v praxi – v osobnom živote.

   

  Postrehy žiakov: Na prvých hodinách ekonomiky som sa cítil ako Alenka v ríši divov. Ničomu som nerozumel, nikdy som sa o to nezaujímal a zrazu som sa mal o tom učiť. Postupom času som však prišiel na to, aké je to perfektné vedieť toľko vecí zo života. Zrazu som úplne chápal o čom hovoria v správach, o čom sa bavia rodičia, keď mali problém v práci. Keď som išiel na svoju prvú brigádu, presne som vedel, kedy môžem pracovať a koľko, aký mám nárok na prestávku, mzdu a veľa iných vecí. Som rád, že ma vďaka tomu nikto neoklamal a dostal som to, na čo som mal právo.

   

   

  Keďže bilingválne štúdium je štúdium dvojjazyčné, aj predmety sú tomu primerane prispôsobené. Bilingválne predmety sa spočiatku vyučujú prevažne v slovenskom jazyku a postupne je do nich ten anglický integrovaný.

  Bilingválne predmety sú: biológia, chémia, dejepis, občianska náuka, aplikovaná ekonómia

  Postrehy žiakov: Na bilingválnych predmetoch nám učitelia nosia rôzne študijné materiály. Sú špeciálne upravené tak, aby sme im rozumeli a dokázali sa učivo naučiť. V prvom ročníku sme začínali s prevahou slovenského jazyka, postupne nám však dávali naučiť sa nejaké dôležité slovíčka a nakoniec sme už aj sami chceli rozprávať čo najviac v angličtine. Keď sme nejaké slovíčko nevedeli, tak sme sa ho aspoň snažili vysvetliť po anglicky, alebo sme ho jednoducho vo vete nahradili slovenským slovom.

  K úspešnému absolvovaniu maturitnej skúšky z anglického jazyka výrazne dopomáha skupina výhradne anglických predmetov. Študenti v nich rozvíjajú svoje vedomosti z gramatiky, slovnú zásobu, komunikačné schopnosti, pochopenie informácií z počúvania a pod. Vedomosti získané na týchto predmetoch by mali študentov pripraviť aj na štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1.

  Anglické predmety sú: anglický jazyk, anglická gramatika, anglické konverzácie, britská a americká literatúra

   

  Postrehy študentov: Na anglických predmetoch trénujeme anglický jazyk vo všetkých možných situáciách a formách. Veľmi veľa rozprávame, je jedno na akú tému. Na anglickej gramatike riešime čisto len gramatiku angličtiny, aby sme ju ovládali, aj keď píšeme, ale aj pri komunikácii to niekedy dosť pomáha. Tiež píšeme eseje, trénujeme si aj písanie rôznych dokumentov, ako sú napr.  sťažnosti, reklamácie, ďakovné listy...

   

   

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
   Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok
  • 044 / 4 300 900

  Fotogaléria